ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PBG B.V. TE BARNEVELD

 • ALGEMEEN

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, aanbiedingen, offertes en leveranties van goederen en diensten, tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen.
  • Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig, niet geldig of niet afdwingbaar mocht zijn dan heeft dat geen gevolg voor alle overige bepalingen uit deze voorwaarden en zullen partijen in overleg treden over een vervangende bepaling.
 • AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

  • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard, hebben wij het recht de overeenkomst binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te ontbinden.
  • Opdrachten, die gegeven zijn aan tussenpersonen, zijn voor PBG B.V. pas bindend nadat zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. Voor zover PBG B.V. als agente optreedt, gelden orders tot levering van goederen pas als aanvaard na schriftelijke bevestiging van de fabrikant/leverancier.
  • Verkoper is gerechtigd de met de koper overeengekomen prijs aan te passen wanneer er na de totstandkoming van de koopovereenkomst, maar vóór de levering sprake is van een wijziging in één van de bestanddelen, waaruit de koopprijs is opgebouwd.
  • Verkoper heeft ook het recht na verzending van de orderbevestiging fouten in de prijsstelling te corrigeren.
  • De netto factuurbedragen op de facturen van verkoper kunnen worden verhoogd met 3% kredietbeperking. Op facturen, die inclusief BTW minder dan € 25,00 belopen, kan een bedrag van € 3,50 ter zake van administratiekosten worden opgenomen.
 • AFROEPORDERS

  • Indien leveringen dienen te geschieden op afroep binnen een bepaalde termijn, hetzij periodiek, hetzij in gedeelten, zal de koper geen beroep meer kunnen doen op levering van die goederen, waarvan de termijn van uitlevering is verstreken. Anderzijds zal PBG B.V. te allen tijde het recht hebben tot levering na het verstrijken van de termijn over te gaan. Indien tussen partijen geen termijn is overeengekomen, zal de koper de hele order in ieder geval binnen 6 maanden na datum totstandkoming overeenkomst moeten afnemen.
 • ORDERS EN AFLEVERINGEN

  • De aangegeven levertijden, technische specificaties, maten, etc. zijn benaderingen en schattingen. Verkoper zal aangeven wanneer er sprake is van een afwijking in de aan de koper gedane opgave. In dat geval is de koper gerechtigd gedurende 3 werkdagen na ontvangst van een dergelijke mededeling van verkoper de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren, bij gebreke waarvan koper geacht wordt akkoord te gaan met de wijziging in de opgave van de zijde van verkoper. Een afwijkende opgave van de kant van verkoper geeft aan koper nooit het recht op enige schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien de factuurwaarde van de verzonden goederen minder dan € 300,00 beloopt, zijn de kosten van verzending voor rekening van koper. De kosten van expresse- en rembourszendingen komen steeds voor rekening van koper.  
  • Als moment van levering geldt steeds het moment waarop de goederen het magazijn van verkoper of de fabriek, voor zover er sprake is van een rechtstreekse levering door de fabrikant, verlaten. Verkoper heeft steeds het recht de goederen af fabriek te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Desgewenst is PBG B.V. bereid te bemiddelen bij het verzekeren van bedoeld risico. Verkoper is voorts vrij in de keuze van het middel en de wijze van transport.
 • OVERMACHT

  • In geval van blijvende overmacht, waaronder verstaan moet worden iedere belemmering waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen en waaronder derhalve ook kan vallen het uitblijven van de toelevering voor verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring, ontbonden te verklaren, in welk geval koper geen recht heeft op enige schadevergoeding.
  • In geval van tijdelijke overmacht heeft verkoper het recht de levertijd c.q. de termijn waarbinnen de diensten geleverd moeten worden te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Koper of opdrachtgever kan in dat geval ontbinding van de overeenkomst verlangen, indien in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd dat hij de zaken c.q. de diensten ten gevolge van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij recht heeft op schadevergoeding. De koper of opdrachtgever kan in deze gevallen uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen 3 werkdagen nadat hij over de vertraging is geïnformeerd.  
 • RECLAMES

  • Reclames, zowel ten aanzien van de aard en de kwaliteit van het product als ten aanzien van de berekende prijzen en condities, moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper zijn ingediend.
  • De verkoper behoeft reclames, die niet schriftelijk, maar bijvoorbeeld via tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, enz. zijn gedaan, niet te accepteren.
  • Bij een tijdige reclame zal koper verkoper in de gelegenheid stellen na te gaan of de reclame gegrond is. Indien dit het geval is, zal koper aan verkoper de nodige tijd gunnen om het goed te herstellen dan wel te vervangen.
  • Reclames geven koper niet het recht om de betaling op te schorten of zich op compensatie te beroepen.
  • Koper dient afwijkingen met betrekking tot het aantal colli direct bij ontvangst op de vrachtbrief te melden. Reclames omtrent de hoeveelheid of uiterlijk waarneembare schade van het geleverde, dan wel foutieve levering, dienen binnen 1 werkdag na ontvangst bij verkoper te worden gemeld. Deze regeling is van toepassing, tenzij met de koper en Physical Distributor uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Reclames bij deelzendingen dienen door de koper binnen 1 werkdag na ontvangst schriftelijk bij verkoper te worden gemeld.
  • Reclames bij volle container buitenlandzendingen dienen door de koper binnen 5 werkdagen schriftelijk bij verkoper te worden gemeld.
  • Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer iets - anders dan in een noodgeval - aan het goed is veranderd of wanneer het goed is gerepareerd.
  • Retourzendingen worden slechts aangenomen wanneer verkoper hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Ongefrankeerde retourzendingen worden steeds geweigerd.
 • BETALINGSCONDITIES

  • Betaling moet plaatsvinden binnen de op de offerte c.q. de orderbevestiging en/of de factuur aangegeven termijn en wijze. Wanneer geen bepaalde betalingstermijn is afgesproken, moet het te betalen bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum in het bezit van verkoper zijn.
  • Indien op de factuur kredietbeperking is opgenomen, mag deze worden afgetrokken indien de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald, zoals hierboven in artikel VII.1 aangegeven.
  • Alle kosten, verband houdend met de wijze van betaling, komen ten laste van koper. Alle wettige betaalmiddelen worden uitsluitend als betaalmiddel geaccepteerd door verkoper onder voorbehoud van de correcte ontvangst van de volledige bedragen.
  • Bij faillissement, surséance van betaling, beslag ten laste van koper, bij liquidatie van zijn bedrijf of wanneer tijdige betaling van een termijn uitblijft, is de gehele koopprijs direct opeisbaar. Verkoper heeft in die gevallen voorts het recht lopende overeenkomsten te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding of haar recht van retentie. Bij uitoefening van het recht van retentie heeft PBG B.V. het recht de goederen openbaar te verkopen.  
  • Verkoper heeft het recht contante betaling te verlangen dan wel het goed onder rembours te zenden wanneer er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente dan wel een rente gelijk aan het promessedisconto + 2% indien dit laatste een hoger rentepercentage oplevert. Een ingebrekestelling is niet vereist.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper voorts 15% van de hoofdsom als buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 100,00. Bij een gerechtelijke procedure is koper tevens de daaraan verbonden gerechtelijke kosten verschuldigd.  
  • Koper kan de door verkoper verstrekte creditnota's gedurende een jaar na datum van de nota verrekenen.
  • Wanneer verkoper op rekening levert, is, behoudens tegenbewijs, de administratie van verkoper bepalend voor de hoogte van de schuld.
 • GARANTIE

  • Garantie wordt verstrekt gedurende de periode van 12 maanden.
  • De garantieperiode gaat in vanaf het moment van aflevering.
  • De garantie geldt onder de voorwaarde dat normaal en periodiek onderhoud wordt gepleegd conform de gebruikersvoorschriften, en dat het component voor die doeleinden wordt ingezet, waarvoor het is geconstrueerd.
  • Indien zonder toestemming van PBG B.V. wijzigingen aan de geleverde artikelen worden aangebracht, vervalt de garantie.
  • Schades voortvloeiende uit montage- en/of bedieningsfouten zijn van garantie uitgesloten.
  • Normale slijtage van onderdelen is van garantie uitgesloten.
  • De vergoeding van een onderdeel zal ten hoogste het bedrag van het geleverde goed zijn.
  • Afwikkeling vindt altijd plaats d.m.v. een creditnota, PBG B.V. accepteert geen facturen m.b.t. gemaakte kosten.
  • Een beroep op garantie kan alleen in behandeling worden genomen indien deze vergezeld gaat van alle relevante gegevens.
  • Vervangen onderdelen waarvoor een garantievergoeding is uitgekeerd, worden eigendom van PBG B.V.
  • PBG B.V. behoudt zich het recht voor om een beroep op garantie niet in behandeling te nemen, indien niet aan de garantie- en/of algemene voorwaarden wordt voldaan.
  • Indien het beroep op garantie door de verkoper wordt afgewezen kan de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing de producten ophalen dan wel opvragen. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de koper. Na verloop van de bovengenoemde termijn kan de koper geen aanspraak meer maken op de producten. De delen die niet meer inzetbaar zijn zullen worden verschroot en de overige bruikbare delen zullen door de verkoper worden hergebruikt. Op deze laatste delen kan de koper, indien binnen bovengenoemde termijn geen reactie door de verkoper is ontvangen, geen aanspraak geldend maken en komt hem geen recht op schadevergoeding toe.
  • Conform de nieuwe Europese richtlijnen kan een aanvraag alleen betrekking hebben op door PBG B.V. geleverde goederen.
 • AANSPRAKELIJKHEID

  • De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de nakoming van de hierboven in VIII.1 omschreven garantieverplichting. Koper is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde garantieverplichting. De aanwezigheid van gebreken zal voor koper geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
  • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van koper of derden, welke het gevolg is van een tekortkoming in het geleverde, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
  • Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door verkoper geleverde goederen of diensten. Onder deze vrijwaring is ook begrepen de schade die het gevolg is van een gebrek in het geleverde.
  • Bij export: koper moet zelf verifiëren of de goederen verkocht mogen worden in het betreffende land.
 • EIGENDOMSVOORBEHOUD

  • Alle goederen blijven, voor rekening en risico van koper, eigendom van verkoper totdat koper alles wat hij uit enige leverantie aan hoofdsom, rente en kosten aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald. Dit betekent, dat wel betaalde goederen pas eigendom van koper worden wanneer koper alles wat hij uit welke hoofde dan ook aan verkoper is verschuldigd, heeft betaald.
  • De goederen, aanwezig bij koper en voorkomend in het leveringsprogramma van verkoper, worden behoudens tegenbewijs geacht afkomstig te zijn van verkoper.
  • Wanneer koper in gebreke is, kan verkoper alle met koper aangegane overeenkomsten door middel van een schriftelijke verklaring eenzijdig ontbinden en de goederen terugnemen.
 • BANDEN EN WERKZAAMHEDEN DAARAAN

  • Verkoper en koper gaan uit van de volgende begrippen:
   • vernieuwen van een loopvlak: het aanbrengen van een nieuw loopvlak op een band c.q. een karkas als hieronder bedoeld;
   • vulkaniseren: het plaatselijk repareren van een band aan de binnen- of de buitenzijde dan wel aan beide zijden;
   • karkas: een band, die zonder vernieuwing van het loopvlak of reparatie niet meer betrouwbaar geacht kan worden voor normaal gebruik.
  • Opdracht voor het vernieuwen van een loopvlak van banden wordt steeds geacht mede in te houden een opdracht tot het doen van door PBG B.V. noodzakelijk geachte reparaties en/of vulkanisatie, waarbij het door koper zonder nadere aanduiding aan PBG B.V. toezenden van een karkas of band als opdracht mag worden aangemerkt.
  • Indien de aan PBG B.V. toegezonden karkassen of banden door haar onder opgave van redenen worden afgekeurd, kan de koper binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing onder opgave van redenen de producten ophalen dan wel opvragen. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de koper. Na verloop van de bovengenoemde termijn kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de banden. De delen die niet meer inzetbaar zijn zullen worden verschroot en de overige bruikbare delen zullen worden hergebruikt. Op deze laatste delen kan, indien binnen bovengenoemde termijn geen reactie is ontvangen, geen aanspraak geldend gemaakt worden en bestaat geen recht op schadevergoeding.
  • Reparatiekosten, al dan niet bij loopvlakvernieuwingen, kosten van montage, demontage, het uitbalanceren en het daarbij benodigde lood, alsmede alle overige kosten kunnen door PBG B.V. in rekening worden gebracht.
  • PBG B.V. heeft het recht datgene aan een band te verrichten wat zij noodzakelijk acht indien de opdrachtgever niet aangeeft wat met de aan haar toegezonden goederen moet gebeuren.
  • Wanneer PBG B.V. tijdens de uitvoering van de opdracht van mening is dat het goed gebreken vertoont die een deugdelijke uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zal PBG B.V. dit goed retourneren zonder kosten in rekening te brengen. In dat geval kan PBG B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele waardevermindering van het goed ten gevolge van de (gedeeltelijke) uitvoering van de opdracht.
 • TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

  • De met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
  • Alle geschillen naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Deze voorwaarden zijn in augustus 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder dossier- nummer 09038850.


Gebruiksvoorwaarden Website PBG

Welkom op de website van PBG (“Website”). Deze Website en alle inhoud op de Websitezijn het eigendom van en worden beheerd door PBG B.V. met hoofdvestiging ophet adres Nijverheidsweg 50, 3771 ME in Barneveld – registratienummer 09038850.

Toepasselijkheid

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bezoekenaan en elk gebruik van de Website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via dezeWebsite aan u wordt/worden aangeboden (de “Informatie”).

Door het bezoek en gebruik van deze Website stemt u in met de toepasselijkheid van dezeGebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd ofanderszins aangepast door PBG B.V. De gewijzigde of aangepasteGebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze Website. Gebruikersvan de Website worden geadviseerd om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te lezen voor eventuelewijzigingen.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst vastgesteld op 30 januari 2017.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie wordt alleen voor algemene informatiedoeleinden aangeboden en behelst geen adviezenof aanbevelingen. PBG B.V. zal naar alle redelijkheid de Informatieop deze Website en de inhoud ervan juist en actueel houden, maar geeft geen garantie dat de Websiteof de Informatie of beide vrij zijn van fouten, defecten, malware, virussen of dat de Website of deInformatie of beide juist, volledig en actueel zijn.

PBG B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vormvan schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Website,inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid ofontoereikendheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het resultaat is van enige vorm vanbewust wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van PBG B.V.of diens leidinggevende medewerkers.

PBG B.V. kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schadedie het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik van) van elektronischecommunicatievormen al dan niet in relatie tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot schade diehet gevolg is van storing of vertraging in levering van elektronische communicaties, onderschepping ofmanipulatie van elektronische communicatie door externe partijen of door computerprogramma’s diegebruikt worden voor elektronische communicaties en de overdracht van virussen.

Privacyverklaring

Via of in verband met deze Website aangeboden of verzamelde persoonsgegevens zullen alleenworden gebruikt in overeenstemming met de Privacyverklaring PBG. DeGebruiksvoorwaarden zullen onderhevig zijn aan de Privacyverklaring PBG, zoalsgeplaatst op deze Website.

Gelinkte sites

Op deze website kunnen links naar externe internetsites worden aangeboden. PBG B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de inhoud vaninternetsites die aan of vanaf deze site gelinkt zijn. De Privacyverklaring PBG is niet vantoepassing op enige verwerking van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze Website en de Informatie, inclusief copyrights enandere intellectuele eigendomsrechten, het eigendom van PBG B.V..Gebruikers krijgen toestemming om de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken vooreigen gebruik, bijvoorbeeld door afdrukken of opslaan. Elke andere vorm van gebruik van de Websiteof de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de Website in enige externeinternetsite, de creatie van links, hypertekstlinks of dieplinks tussen de Website en enige andereinternetsite of enig ander gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanPBG B.V.

“PBG®” en alle andere handelsmerken die op deze Website figureren zijn geregistreerdehandelsmerken van PBG B.V., Pon Holdings B.V. of de aan haarverbonden ondernemingen.

Ongevraagde ideeën

Als u ongevraagde ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software,informatie of anderszins (de “Materialen”) op deze Website plaatst of via e-mail of anderszins naarPBG B.V. verstuurt, dan is het PBG B.V. toegestaan om dergelijke Materialen in volledige mate en kosteloos te gebruiken, tekopiëren en/of commercieel te exploiteren, waarbij PBG B.V. nietgebonden is aan enige vertrouwelijkheidverplichting met betrekking tot dergelijke Materialen.Hiermee vrijwaart en stelt u PBG B.V. schadeloos met betrekkingtot alle maatregelen, claims en aansprakelijkheden die worden berokkend, geleden of behouden doorPBG B.V. als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van deMaterialen als zijnde een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van enige externe partij ofanderszins onwettig ten opzichte van een externe partij.

Nietigheid

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de validiteit van het restant van deze Gebruiksvoorwaarden aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door eendaarop zoveel mogelijk gelijkende (niet-nietige) bepaling.

Van toepassing zijnde wet en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaanover of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaanen de geldigheid daarvan, dienen te worden beslecht bij de bevoegde rechtbank in Amsterdam,Nederland, tenzij bindende statutaire vereisten anders aangeven.


Privacyverklaring PBG

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring PBG is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door PBG B.V. (“PBG”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van PBG en deze website. Door het gebruik van deze website erken je en ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

PBG (Nijverheidsweg 50, 3771 ME, Barneveld, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van PBG.

PBG maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden ondernemingen (“Pon”). PBG en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten en/of diensten van PBG;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van merkproducten van PBG te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
 4. je account bij PBG te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en PBG merkproducten te verbeteren;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het Internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren, inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
 13. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen verzamelen en gebruiken wij drie categorieën gegevens:

Gegevens die je verstrekt Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, PBG producten die je gekocht hebt, de account naam en wachtwoorden die je aanmaakt, bankgegevens voor het betalen van PBG producten etc.
Gegevens verzameld via sensoren Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens. In overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar PBG en andere partijen voor verdere verwerking.
Metadata Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of diensten van PBG gebruikt. Metadata wordt vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken:

Manier van verzamelen Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Abonneren nieuwsbrief - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Contactformulier van onze klantenservice - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
PBG account aanmaken - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Merkproduct van PBG te registreren - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
PBG producten kopen via de website - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13
Deelnemen aan een promotie, evenement, wedstrijd of online forum - De gegevens die je verstrekt De hierboven beschreven doeleinden: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Bezoek aan onze websites (cookies) - Metadata.
NB: zie het Cookiebeleid PBG voor verdere details
De hierboven beschreven doeleinden: 6, 7, 8, 11, 12, en 13
Inloggen via sociale media op onze websites - De gegevens die je verstrekt
NB: wij krijgen nooit toegang tot jouw account, maar zien alleen je accountnaam en de berichten die je plaatst.
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 6, 7, 8, 11, 12 en 13
Gebruik van de app - De gegevens die je verstrekt
- Gegevens verzameld via sensoren
- Metadata.
NB: hierover word je aanvullend geïnformeerd in de privacyverklaring op het moment van installeren van de app
De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren op een van bovenstaande manieren of onze websites bezoekt en de cookies accepteert, autoriseer je PBG B.V. en diens leveranciers om je persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te openbaren voor wettelijke doeleinden en anderszins te verwerken in overeenstemming met de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Je dient ervan bewust te zijn dat PBG B.V. deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen.

PBG B.V. kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens PBG B.V. PBG B.V. vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Op andere wijze dan beschreven in deze Privacyverklaring zal PBG B.V. je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of aanbieden aan externe partijen om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken.

PBG B.V. of Pon kan (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen. Als een dergelijke onderneming aan PBG B.V. gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

PBG B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat PBG B.V. passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en toegang tot jouw gegevens.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Nadat je gebruik hebt gemaakt van de opt-out-mogelijkheid of je account hebt verwijderd, worden je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn verwijderd. We hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor naleving van wettelijke verplichtingen, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid PBG voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Kinderen

We raden aan dat ouders een actieve rol spelen in het controleren van de onlineactiviteit van hun kinderen jonger dan 16 jaar. PBG B.V. zal in geen geval pogen persoonsgegevens van kinderen te verzamelen en zal in geen geval bewust met kinderen communiceren. Als we echter met een kind moeten communiceren, zullen we de ouders of wettelijk voogden de mogelijkheid geven om toestemming te verlenen alvorens we de persoonsgegevens van het kind gebruiken, tenzij we slechts een vraag of wens van een kind beantwoorden.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring PBG van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring maar raden je ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring werd op 15 maart 2018 voor het laatst aangepast.

Jouw rechten

Verder kun je op elk moment inzicht vragen in jouw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst ervan en aan wie of wat voor instanties die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heb je het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van jouw gegevens. Om dit te doen, kun je contact opnemen met het hieronder vermelde e-mailadres.

Vragen, feedback en functionaris voor de gegevensbescherming

Stuur je vragen en opmerkingen over privacy naar privacy@pon.com. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres.


Cookiebeleid PBG

Toepasselijkheid

Deze website wordt u aangeboden door PBG B.V. (“PBG B.V.”). PBG B.V. streeft ernaar om uw surfervaring en interactie met onze websites zo informatief, relevant en ondersteunend mogelijk te maken. Een manier om dit te bereiken is het gebruik van cookies, web beacons of vergelijkbare technieken, waarbij informatie over uw bezoek aan onze website op uw computer wordt opgeslagen. We vinden het heel belangrijk dat u weet welke technieken onze website gebruikt en met welke doeleinden dit gebeurt. Dit zal helpen bij het beschermen van uw privacy, terwijl de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Hieronder vindt u meer informatie over de technieken die worden gebruikt door en via onze website en de doelstellingen waarvoor ze worden gebruikt. Dit is enkel een verklaring over privacy en ons gebruik van de technieken en is geen contract of overeenkomst.

Wat zijn cookies, web beacons en vergelijkbare technieken?

Een cookie bevat of verzamelt geen eigen informatie, maar wordt uitgelezen door een server via een webbrowser; met de informatie kan een gebruiksvriendelijkere dienstverlening mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld het herkennen van fouten. We bewaren een cookie niet langer dan noodzakelijk is.

Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen (ook wel ‘pixel tags’ of ‘clear GIF’s’ genoemd) die op of in onze websites, diensten, applicaties, communicatie-services en hulpmiddelen kunnen voorkomen en worden verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het meten van de prestaties van onze websites, het volgen van het aantal bezoekers op onze websites en hoe deze daarop navigeren.

Onder vergelijkbare technieken voor het opslaan van informatie verstaan wij overige technologieën die informatie opslaan in uw browser of apparaat en die gebruik maken van lokaal gedeelde objecten of lokale opslag. Voorbeelden zijn flashcookies, HTML 5-cookies en andere webapplicatie-softwaremethoden.

Omwille van de eenvoud gebruiken wij in ons beleid de term cookie voor het geheel aan cookie, web beacons en vergelijkbare technieken.

Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dient u cookies in te schakelen. Als u cookies niet wenst in te schakelen, dan kunt u de website nog steeds bezoeken, maar kunnen bepaalde functies van de site beperkt zijn.

Deze informatie is opgesteld als onderdeel van onze inspanningen om te voldoen aan recente wetgeving en om ervoor te zorgen dat we open, eerlijk en helder zijn over cookies en privacy. Raadpleeg ons Privacybeleid PBG voor meer informatie over privacy.

Hoe gebruiken we cookies?

U kunt de aanwezigheid opmerken van de verschillende soorten cookies die bij uw bezoek aan deze website worden gegenereerd. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies;
 • Analytische cookies;
 • Reclamecookies;
 • Social mediacookies.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website(s) van PBG B.V. mogelijk te maken en de functies te kunnen gebruiken, waaronder het toegang krijgen tot beschermde onderdelen van de website. Zonder deze cookies zijn dergelijke functies, waaronder winkelmandjes en elektronische betaling, niet mogelijk.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • authenticatie van gebruikers voor beveiligd inloggen;
 • het onthouden van producten die u aan uw winkelmandje toevoegt tijdens het online winkelen;
 • het onthouden van betaal- of bestelinformatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u al uw gegevens niet herhaaldelijk hoeft in te vullen;
 • het doorgeven van informatie van de ene naar de volgende pagina, bijvoorbeeld bij het invullen van een lange enquête of een grote hoeveelheid gegevens voor een online bestelling;
 • het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten, enz.;
 • het opslaan van instellingen voor optimale videoweergave, zoals buffergrootte en gegevens over uw schermresolutie;
 • het uitlezen van uw browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op uw scherm kunnen weergeven;
 • het lokaliseren van misbruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld door het registreren van meerdere opeenvolgende mislukte inlogpogingen;
 • het gelijkmatig laden van de website, zodat deze toegankelijk blijft;
 • het aanbieden van de optie om inloggegevens op te slaan, zodat u ze niet herhaaldelijk hoeft in te voeren;
 • het bieden van de mogelijkheid een reactie op onze website te plaatsen.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers aan onze website, zoals vaak bezochte pagina’s en het feit of bezoekers foutmeldingen krijgen. Dit stelt ons in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en andere rapporten worden niet aan individuen gelinkt.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website;
 • het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke onderdelen van de site verbetering behoeven;
 • het optimaliseren van de website.

We kunnen software als Google Analytics gebruiken om paginagebruik, pagina-interacties en surfroutes op onze sites te analyseren. Dit wordt “websitemeting” of “webanalyse” genoemd.

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google).
Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de website door Gebruikers te analyseren.
Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om PBG B.V. een inzicht te geven in de wijze waarop Gebruikers de website gebruiken. Op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens hebben we Google Analytics privacyvriendelijker gemaakt door:

 • ervoor te zorgen dat we een “Verwerkingscontract” hebben met Google;
 • anonimiseren van IP-adressen te activeren in Google Analytics;
 • ervoor te zorgen dat het delen van gegevens met Google niet plaatsvindt.

Google mag deze gegevens alleen verstrekken aan externe partijen als Google volgens de wet verplicht is om dit te doen of in de mate die noodzakelijk is voor externe partijen om gegevens namens Google te verwerken.

Reclamecookies

Ons doel is het aanbieden van informatie die zo relevant mogelijk is voor de bezoekers van onze website. Daarom streven we ernaar om de site zo veel mogelijk aan te passen aan elke bezoeker. We doen dit niet alleen via de inhoud op onze website, maar ook via de getoonde advertenties.

Om de uitvoering van deze aanpassingen mogelijk te maken, proberen we een beeld te krijgen van uw waarschijnlijke interesses op basis van uw bezoek aan de websites van PBG B.V. om zodoende een gesegmenteerd profiel te ontwikkelen. Op basis van deze interesses passen we de inhoud en de advertenties op onze website dan aan voor verschillende groepen klanten.

We kunnen deze cookies gebruiken voor:

 • het bijhouden van de advertenties die al aan u getoond zijn, zodat u niet steeds dezelfde krijgt te zien;
 • het bijhouden van het aantal bezoekers dat op de advertentie klikt;
 • het bijhouden van het aantal bestellingen dat geplaatst wordt via de advertentie;
 • het vastleggen van uw bezoek aan de website en zodoende het beoordelen van uw interesses;
 • het controleren of u op een advertentie geklikt hebt;
 • het verkrijgen van informatie over uw surfgedrag die kan worden doorgespeeld naar andere websites;
 • het gebruiken van externe diensten om advertenties aan u te tonen;
 • het weergeven van interessantere advertenties op basis van uw gebruik van social media.

Let op: u krijgt advertenties te zien op onze site, zelfs als dergelijke cookies niet worden gebruikt. Deze advertenties zullen echter niet op uw interesses worden afgestemd. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden aangepast op basis van de inhoud van de website. U kunt dit soort inhoudsgerelateerde internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als u bijvoorbeeld op tv naar een kookprogramma kijkt, dan krijgt u tijdens het programma vaak reclames over kookartikelen te zien.

Externe partijen die via onze website cookies plaatsen kunnen er ook op deze wijze achter proberen te komen wat uw interesses zijn. In dit geval kan de informatie over uw huidige websitebezoek worden gecombineerd met informatie uit eerdere bezoeken aan websites die niet tot de onze behoren.

Social mediacookies

De artikelen, afbeeldingen en video’s die u bekijkt op onze website kunnen door middel van knoppen worden gedeeld en geliket via social media. Cookies van de aanbieders van social media worden gebruikt om het functioneren van deze knoppen mogelijk te maken, zodat ze u herkennen wanneer u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies bieden de mogelijkheid aan:

 • ingelogde gebruikers van geselecteerde social media om bepaalde inhoud van onze website rechtstreeks te delen en te liken.

Deze aanbieders van social media kunnen uw persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden verzamelen. PBG B.V. heeft geen invloed op de wijze waarop deze aanbieders van social media gebruik maken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie met betrekking tot cookies die geplaatst worden door aanbieders van social media en de mogelijke gegevens die ze verzamelen, kunt u de privacyverklaring(en) van de aanbieders van social media raadplegen. Hieronder sommen we de privacyverklaringen op van de belangrijke social media die het vaakst worden gebruikt door PBG B.V.:

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • YouTube

Uw keuzes

PBG B.V. gebruikt en plaatst de functionele cookies als u onze website bezoekt om te zorgen dat de website werkt. Alleen na goedkeuring plaatsen wij ook de analytische, reclame en social mediacookies. U krijgt bij uw eerste bezoek de mogelijkheid om uw voorkeur voor het gebruik van de soorten cookies aan te geven. Wij bewaren uw voorkeur voor een volgend bezoek aan onze website. U kunt uw voorkeur te allen tijde aanpassen.

Het beheersen van cookies

U kunt cookies beheersen en/of verwijderen als u dat wenst. Kijk voor meer informatie hierover op aboutcookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer opgeslagen zijn en u kunt de meeste browsers zodanig instellen dat het gebruik ervan wordt voorkomen. Als u dit doet, dan kan het echter voorkomen dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek handmatig moet aanpassen en dat bepaalde diensten en functionaliteiten niet werken.

Beleidswijzigingen

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen je informeren over wijzigingen in ons Cookiebeleid maar raden je ook aan om dit beleid regelmatig te raadplegen. Dit beleid werd op 30 januari 2017 voor het laatst aangepast.

Vragen en feedback

Stuur vragen en commentaren over cookies of privacy naar privacy@pon.com.